Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Aanduiding partijen

In deze voorwaarden wordt het bedrijf VBN Vloeren aangeduid als: Baron vof. Hieronder vallen ook de aan Baron vof gelieerde ondernemingen en  webshop www.vbnvloeren.nl
De andere partij wordt aangeduid als: wederpartij.

Identiteit Baron vof

Vestiging en bezoekadres: De streek 8 8407 EE Terwispel, Nederland
Telefoonnummer: 0513-464994
Bereikbaar: Van maandag tot vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur
E-mail adres info@vbnvloeren.nl
KvK nummer 01035339
BTW nummer NL 007997206B01

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle van Baron vof afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop als ook op alle door Baron vof gedane offertes en op alle door Baron vof gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen: de wederpartij, betreffende de verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken alsmede op adviezen, het verrichten van diensten als ook op betalingen aan Baron vof.
Afwijkende bedingen binden Baron vof slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

2.2 Vertegenwoordigers van Baron vof mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

2.3 Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Baron vof niet aanvaard, tenzij zulks voor elk geval afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen.

2.4 De voorwaarden zijn alleen van toepassing binnen Nederland, buiten Nederland wordt zonder telefonisch overleg vooraf niet geleverd.

2.5 Alle voorwaarden hebben ook betrekking op de aan Baron vof gelieerde ondernemingen en webshops. Deze ondernemingen en webshops worden gelijk gesteld aan alles waar in de voorwaarden Baron vof staat.

Artikel 3. Offertes

3.1 Baron vof garandeert binnen de looptijd de prijzen zoals deze vermeld zijn in alle van Baron vof afkomstige offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop. Onder looptijd wordt maximaal 2 weken verstaan en in elk geval de in de betreffende offertes, catalogi, folders, mailings alsmede bestellingen die gedaan worden op basis van de webshop genoemde termijn van geldigheid.
Deze garantie geldt niet in geval van wijziging van het BTW-tarief. In dat geval is Baron vof gerechtigd de prijzen aan te passen.

3.2 De wederpartij is gerechtigd om, alleen bij verkoop via de webshop, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen de koopovereenkomst eenzijdig te ontbinden onder de voorwaarde dat de goederen in goede staat, in originele verpakking, compleet, niet gemonteerd te zijn geweest, blikken, jerrycans, flessen, dozen, verpakkingen  niet geopend zijn geweest en ongebruikt worden geretourneerd. De herroepingsrecht is niet mogelijk voor producten die door leverende partij tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de kopende c.q. wederpartij, speciale bestellingen, bestellingen gemaakt in opdracht van de wederpartij, afwijkende producten, restant partijen, schade partijen, die duidelijk van persoonlijke aard zijn, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die snel bederven of verouderen. Ruilingen en/of retourzendingen na de termijn van 7 werkdagen worden niet meer geaccepteerd. Alvorens retour wordt gezonden moet eerst Baron vof door de wederpartij schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Indien Baron vof de retourzending accepteert, zal zij, na retourontvangst een creditnota toezenden of een vervangend product beschikbaar stellen. De retourzending moet binnen drie werkdagen na melding van retournering bij Baron vof in bezit zijn. Eventuele restitutie zal binnen 30 dagen plaatsvinden. De kosten van retourzending komen altijd ten laste van de wederpartij. Bij alle categorie komen naast de kosten van retourzending ook de kosten van retourname voor rekening van afnemer. De kosten van retourname van alle categorie bedragen 25% van de totale prijs van geretourneerde materialen.

3.3 Door Baron vof aan de wederpartij en door de wederpartij aan Baron vof voor, bij of na de offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, adviezen, tekeningen, gewichtsvermeldingen, technische specificaties en overige gegevens, al dan niet opgenomen in catalogi, folders, circulaires, advertenties of prijslijsten (eventueel op webshop), hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien schriftelijk overeengekomen.

3.4 Alle rechten van de door of via Baron vof tot stand gebrachte aanbiedingen, adviezen, berekeningen, modellen, artistieke of technische ontwerpen, beschrijvingen, (technische en overige) tekeningen, schetsen, schema's en dergelijke berusten bij Baron vof of de ontwerper.

3.5 Door Baron vof verstrekte aanbiedingen, offertes, adviezen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, schema's, ontwerpen en overige door of via  Baron vof tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom van  Baron vof of de ontwerper en mogen niet aan derden, in welke vorm ook, ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld dan wel op andere wijze gebruikt worden zonder toestemming van Baron vof  of de ontwerper. De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens, ontleend aan bescheiden als voornoemd, die hem in verband met de offerte en/of overeenkomst ter kennis zijn gekomen.

3.6 Baron vof  levert alle bestellingen conform aangegeven . Wanneer dit niet haalbaar is nemen wij contact met u op.Zoals in artikel 5 van deze voorwaarden is opgenomen zijn levertijden nimmer te beschouwen als definitieve termijnen maar als een indicatie.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1 Bij totstandkoming van de overeenkomst kan de wederpartij betalen via Ideal, vooraf op rekening, . Na toestemming en alleen bij vaste handelspartners is betalen achteraf op rekening bij uitzondering eventueel mogelijk, alleen bij toestemming door Baron vof.

4.2 Alle prijzen zijn af Terwispel, behoudens het hierna in 4.3 bepaalde.

4.3 Baron vof is gerechtigd de kosten van aangetekende zendingen, rembourszendingen, export- en transportdocumenten, expreszendingen, transportkosten en dergelijke door te berekenen aan de wederpartij.

4.4 Door Baron vof opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de opgave geldende tarieven, koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, belastingen, loonkosten, vracht- en expeditiekosten en andere dergelijke factoren.

4.5 Indien na de datum van de aanbieding dan wel de totstandkoming van de overeen komst in- of uitvoerrechten, belastingen dan wel al dan niet daarmee gelijk te stellen heffingen die van overheidswege worden vastgesteld wijzigingen ondergaan, is Baron vof gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn opgegeven prijzen in de webshop van Baron vof inclusief BTW.

4.7 Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet. Overigens geldt dit niet voor het geval de wederpartij gebruik maakt van het recht om binnen 7 werkdagen na factuurdatum de overeenkomst te ontbinden, wel is de wederpartij gebonden aan de kosten voor retour zending en kosten voor afhandeling zijnde 25 % van het totale factuur bedrag.

4.8 Indien door Baron vof  in gedeelten wordt geleverd, is Baron vof  bevoegd per deellevering te factureren en is  Baron vof niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

4.9 Baron vof  is gerechtigd zaken onder rembours te leveren.

4.10 Indien aan twee of meer wederpartijen gezamenlijk wordt verkocht, is iedere wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.

4.11 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door  Baron vof geleden en te lijden schade.

4.12 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebreke stelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met drie procent, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

4.13 Betalingen worden eerst afgeboekt op de kosten, rente en de oudste nog openstaan de facturen.

4.14 Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten in de Vrije prijs-wijzer neergelegde incassotarief.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Baron vof  levert alle bestellingen mits op voorraad zoals aangegeven en/of zoals mondeling overeen gekomen en/of zoals schriftelijk overeen gekomen, ingeval van overmacht is Baron vof gerechtigd de levering met maximaal 30 werkdagen op te schorten.

Indien u een andere leveringsdatum wenst of het is een spoedbestelling dan kunt u dit vermelden. Wij zorgen er dan voor dat u uw product op de gewenste dag, indien voorradig en haalbaar, krijgt toegestuurd. Indien u uw bestelling op een vast vooraf afgesproken moment wenst, dan is dat mogelijk. Wij behouden ons in laatste twee gevallen wel het recht om eventuele extra (bezorg) kosten in rekening te brengen. Hierover nemen wij dan nog contact met u op.

Afgegeven of vermelde levertijden, zowel mondelijk, schriftelijk of via de webshop zijn slechts ter indicatie. Wanneer de levering niet mogelijk is binnen de afgesproken, aangegeven lever termijn, is Baron vof gerechtigd zonder dat wederpartij hiervoor kosten kan claimen de termijn na uiterste afgesproken leveringsdatum met 30 werkdagen op te schorten. Baron vof is verplicht wederpartij op de hoogte te houden van de stand van zaken, binnen een redelijke termijn. Ingeval de levering niet heeft kunnen plaats vinden binnen de termijn van op te schorten 30 werkdagen is wederpartij gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren. Wederpartij heeft in welk geval dan ook geen recht op enige vorm van financiële  vergoedingen. Ingeval wederpartij al een bedrag heeft betaald, zal Baron vof het door wederpartij reeds betaalde binnen 30 werkdagen na annuleren crediteren.

5.2 Wanneer een gedeelte van de bestelling gereed is, kan Baron vof  te harer keuze dit gedeelte leveren dan wel eerst leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, onverminderd het bepaalde in artikel 5.1.

5.3 Indien de termijn van 7 werkdagen na factuurdatum is verstreken en de wederpartij blijft na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Baron vof  te harer keuze hetzij leveren op een door Baron vof  te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbinden, onverminderd het recht van Baron vof  op schadevergoeding.

5.4 Indien de wederpartij een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de wederpartij door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is Baron vof   bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek onherroepelijk is beslist.

Artikel 6. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

6.1 Indien door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van  Baron vof  na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Baron vof  bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

6.2 Indien  Baron vof door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Baron vof  door haar eigen leveranciers, om welke reden dan ook, niet tot levering in staat wordt gesteld en in die gevallen die in de wet en jurisprudentie zijn bepaald..

Artikel 7. Levering en risico-overgang

7.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd.

7.2 De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop zij op het door de wederpartij aangegeven, dan wel overeenkomstig het in artikel 5 lid 3 vermelde bepaalde adres zijn gedeponeerd of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

7.3 Tenzij anders overeengekomen bepaalt Baron vof  de wijze van vervoer. Dit kan zijn afhalen vanaf hoofdfiliaal op afspraak, bezorging door onze bezorgbus, bezorging door een door ons ingeschakeld transport bedrijf, bezorging door een door ons ingeschakelde koerier, bezorging door TNT post, bezorging en plaatsing door een door ons ingeschakelde parketteur.

7.4 Indien Baron vof  (een deel van) de zaken zelf vervoert dan wel omdat zulks uitdrukkelijk is overeengekomen- voor eigen rekening en risico laat vervoeren, zijn de bepalingen van titel 1 en 2 van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek op deze overeenkomst van toepassing.

7.5 Schade ten gevolge van het niet aanleveren van exportdocumenten door de vervoerder die door de wederpartij is aangewezen, komt voor rekening van de wederpartij; eventueel moet de wederpartij hiervoor Baron vof  vrijwaren.

7.6 De wederpartij is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken; ingeval de wederpartij meent dat er sprake is van beschadiging, is de wederpartij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken, die vrachtbrief of pakbon eveneens onverwijld aan Baron vof  te verzenden en zich terstond met Baron vof  in verbinding te stellen teneinde Baron vof  te informeren. Dit binnen 24 uur na levering Ingeval van vermeende schade niet is aangetekend op de vrachtbon en niet is afgetekend door de chauffeur, zal de klacht niet in behandeling worden genomen. Ingeval wederpartij niet aan de voorwaarden voldoet, heeft de wederpartij geen rechten meer.

7.7 Zie ook artikel 3.2 van deze voorwaarden

Artikel 8. Reclames

8.1 De afgeleverde zaken dienen door de wederpartij terstond na in ontvangstneming in ieder geval gekeurd te worden op hoeveelheid, juiste kwaliteit en op de staat van de verpakking. Indien de wederpartij te dezer zake wenst te reclameren dient dat binnen 24 uur kenbaar te maken d.m.v. een e-mail info@vbnvloeren.nl Na deze periode kunnen deze klachten niet meer in behandeling worden genomen.

8.2 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op de door Baron vof  gedane of niet gedane leveringen of Baron vof  facturen, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht schriftelijk bij Baron vof  worden ingediend binnen 7 dagen nadat de zaken aan de wederpartij zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na afloop van de hiervoor bedoelde termijn is reclameren niet mogelijk.

8.3 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen Baron vof  noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen de inspectie van leveringen door of vanwege Baron vof  .

8.4 Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd nadat de termijn van 7 dagen is verstreken en niet zonder dat de klachten schriftelijk zijn vermeld.

Artikel 9. Ontbinding

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 4 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening daarvan.

9.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Baron vof  geleden en te lijden schade.

9.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Baron vof  gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Baron vof  gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door ) Baron vof  geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Baron vof  geleden en nog te lijden schade.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de vordering van Baron vof  met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding (inclusief rente) van Baron vof  wegens toerekenbare tekortkoming van de wederpartij ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Baron vof  zich de eigendom van alle geleverde zaken voor.

10.2 Baron vof  behoudt zich de eigendom van deze zaken eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan Baron vof  verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere of latere overeenkomsten krachtens welke  Baron vof zaken of diensten heeft geleverd of zal leveren of naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van een tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, tenzij de wederpartij voor de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

10.3 De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan haar verplichtingen als bedoeld in 10.1 en 10.2 jegens Baron vof  heeft voldaan.

10.4 Voor toepassing van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, elke betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Baron vof , in de eerste plaats toegerekend op de door Baron vof   aan te wijzen verbintenis, waarvoor het in 10.1 en 10.2 genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt. Door of vanwege Baron vof  aan de wederpartij verstrekte betalingsoverzichten, aanmaningen en dergelijke kunnen niet aangemerkt worden als een aanwijzing als bedoeld in de voorgaande zin, tenzij Baron vof  schriftelijk anders bepaalt.

10.5 Zolang de eigendom van de door Baron vof  geleverde zaken nog niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht de zaken, die eigendom zijn van Baron vof  , naar behoren tegen brand en diefstal te verzekeren. De wederpartij is verplicht, Baron vof  de polis en de bewijzen van betaling van de verzekeringspremie desgevraagd ter inzage te verstrekken.

10.6 De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch mededeling te doen van aanspraken van derden op onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, alsmede van pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen. De wederpartij is voorts verplicht een mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan Baron vof  te bevestigen.

Artikel 11. Doorverkoop, boetebeding en controle

11.1 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de wederpartij niet bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren of te verpanden of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen. De wederpartij is echter in afwijking van het in de voorgaande zin bepaalde- wel bevoegd de zaken door te (doen) verkopen en/of te (doen) leveren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening tenzij Baron vof  hem schriftelijk anders bericht.

11.2 De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste van Baron vof  een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Het een en ander laat onverlet het recht van Baron vof  op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

11.3 Baron vof  is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in artikel 11.1 bepaalde.

Artikel 12. Aansprakelijkheid/garantie

12.1 De door Baron vof  geleverde producten voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Baron vof  geeft hierop een zelfde garantie en garantietermijn als de fabriek/leverancier op het betreffende product geeft. In elk geval is de garantietermijn nooit meer dan door de fabrikant gegeven, conform de voorwaarden zoals door de fabrikant gesteld en mits verwerkt conform de voorwaarden zoals door de fabrikant gesteld. Er zijn twee regelingen:

1. Als er een defect optreedt binnen de garantieperiode: neem contact op via de mail. Geef uw adresgegevens en factuurnummer op en beschrijf wat het probleem is. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. Wel moet kunnen worden aangetoond dat aan alle voorwaarden gesteld door de fabrikant is voldaan, betreft zowel verwerking, onderhoud, gebruik, toepassing / gebruik waarvoor het bedoeld is . De voorwaarden gesteld door de fabrikant zijn ten alle tijden van toepassing bij een beroep op garantie. Het door ons geleverde product dient door de wederpartij te worden opgestuurd, voor rekening en risico van wederpartij naar ons adres. Indien de klacht gegrond wordt bevonden zal indien mogelijk worden gerepareerd volgens de voorwaarden van de fabrikant. Hierna wordt uw product  keurig bij wederpartij thuis bezorgd. De kosten hiervan zijn voor Baron vof. Ingeval een klacht gegrond is en het product niet te repareren is, wordt een vervangend zoveel mogelijk vergelijkbaar product kosteloos geleverd. Wij kunnen niet garanderen of hetzelfde product nog leverbaar is, Baron vof kan nimmer aansprakelijk worden gesteld ingeval een exact hetzelfde product niet meer leverbaar is. Werkloon en andere kosten vallen niet onder welke garantie regeling dan ook.
2. Defect buiten de garantieperiode. Neem contact op via de mail. Geef uw adresgegevens en factuurnummer op en beschrijf wat het probleem is. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om het probleem op te lossen. Hier zijn drie mogelijkheden: 1. reparatie, u moet volledige kosten vervoer en reparatie betalen. 2. eventueel vanuit fabrikant zullen wij voor u een coulanceregeling proberen te bewerkstelligen. 3. Wij geven aan dat het product niet te repareren is. De retourkosten hiervan zijn niet voor Baron vof maar voor de wederpartij.

12.2 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld van Baron vof, is Baron vof niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover haar aansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkering doet.

12.3 Baron vof is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, schade, gemaakte kosten, te maken kosten geleden door de weder partij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

12.4 Indien de wederpartij Baron vof aansprakelijk stelt voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, is hij verplicht Baron vof eigener beweging aan te tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, het een en ander in verhouding tot de aard van het product. Ieder door of via Baron vof gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, gebruik of toepassing van de door Baron vof geleverde zaken is geheel vrijblijvend. Baron vof is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van het opvolgen van een dergelijk advies.

12.5 De wederpartij is gehouden Baron vof te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle jegens Baron vof gerichte aanspraken (waaronder die tot schadevergoeding) welke derden ten laste van Baron vof mochten maken, indien die aanspraken van derden zijn gebaseerd op (beweerde) schending van intellectuele of industriële eigendom door gebruik, op welke wijze ook, van tekeningen, gegevens, materialen, monsters, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze of aanwijzingen, alles in de ruimste zin des woords, welke door Baron vof door of vanwege de wederpartij ter levering der zaken zijn verstrekt of voorgeschreven.

12.6 In alle gevallen waarin Baron vof een beroep op de in het voorgaande bepaalde toekomt kunnen de eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van Baron vof daarop eveneens een beroep doen, al was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

12.7 Baron vof is nooit aansprakelijk voor zaak/letsel/vermogens/

Schade bij  dienstverlening. Wanneer Baron vof ingehuurd op gebied dienstverlening, uitvoering van werkzaamheden komen alle risico's bij het inlenende, dus de opdrachtgevende partij te liggen. Bij welke dienstverlening dan ook is Baron vof nooit aansprakelijk, voor geen enkel risico.

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening

13.1 Baron vof is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met Baron vof verbonden vennootschap, waartoe de wederpartij Baron vof reeds nu voor alsdan toestemming verleent.

13.2 Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op Baron vof dan wel op een met Baron vof verbonden vennootschap te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baron vof .

13.3 Baron vof is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welke hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op Baron vof dan wel een met Baron vof verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van Baron vof respectievelijk zijn de betreffende vennootschappen gekweten ten opzichte van de wederpartij.

13.4 Baron vof is te allen tijde gerechtigd bedragen door haar aan de wederpartij uit welke hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij in plaats van aan deze te betalen aan een met Baron vof verbonden bedrijf, indien en voor zover de betreffende vennootschap enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die vennootschap op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van de vorderingen teniet gaat.

Artikel 14. Klachten en geschillen

14.1 Op alle met Baron vof gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

14.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die, ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

14.3 Een consument, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aan gaat kunnen geschillen voorleggen aan de Stichting Webshop Keurmerk, A.Boersstraat 10, 1071 KX te Amsterdam

14.4 Klachten kunt u alleen mailen (dus niet bellen) naar info@vbnvloeren.nl o.v.v. van uw adresgegevens, factuurnummer en omschrijving van uw klacht. Wij zullen uw klacht binnen drie werkdagen in behandeling nemen en uiterst serieus behandelen. We proberen, indien mogelijk, binnen 10 werkdagen met een oplossing te komen.

14.5 Klachten als gevolg van transportbeschadigingen dient u binnen 24 uur te melden, daarna kunnen wij deze klachten niet meer in behandeling nemen.

14.6 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk of per mail te melden aan Baron vof .

 

Artikel 15. Afleveringen

15.1 Levering vindt plaats tot op de stoep.

15.2 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het voorkomen dat het geleverde tijdens en het lossen niet wordt beschadigd, nat, vochtig wordt.

15.3 Wederpartij dient aanwezig te zijn op de afgesproken dag van levering.

15.4 Op de dag van levering dient er tijdens het afleveren iemand aanwezig te zijn die tekenbevoegd is.

15.5 Bij het niet aanwezig zijn op de dag van levering of het niet aanwezig zijn van een tekenbevoegde persoon zullen de extra kosten op voorhand in rekening worden gebracht, de extra kosten moeten zijn voldaan voor nalevering plaats gaat vinden.

15.6 Ingeval de vrachtwagen niet bij wederpartij in de straat kan komen of er bevinden zich zodanige obstakels in de weg dat de chauffeur redelijkerwijs niet verder kan komen, wordt het te leveren gelost tot daar waar de vrachtwagen kan komen, dit voor risico van wederpartij.

15.7 Ingeval van grote en/of zware losse collies, is opdrachtgever verplicht de chauffeur een handje te helpen, aangezien de chauffeur wettelijk niet zware en grote dingen mag tillen.

15.80 zodra het te leveren uit de auto is en het op de grond staat of ergens anders op staat, ligt is het geleverde voor risico van wederpartij.

Artikel 16. Depot

Deze voorwaarden onder nummer zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Deze sturen wij u eventueel geheel kosteloos toe. Zij vervangen alle oudere voorwaarden.

Artikel 17. Juistheid gegevens

Baron vof gaat uit van de juistheid van de door gebruiker van deze website aangeleverde gegevens en is niet verantwoordelijk voor het achterhouden van informatie en/of niet juist informeren door gebruiker.